pg电子|首页入口(中国)股份有限公司

热门关键词:

您的位置: 主页 > 资讯动态 > 热门新闻 >
几组重点字母组合的读音
作者:pg电子APP下载 来源:pg电子APP下载 点击: 发布日期: 2022-11-09 00:27
信息摘要:
pg电子|首页入口(中国)股份有限公司第一组:AY、EY、OYAY组合读[ei]:today [tə'dei] way [wei] play [plei] say [sei] day [dei] away [ə'wei] player ['pleiə] may [mei] stay [stei] maybe ['meibi] relay [ri'lei] lay [lei] pay[pei]EY组合读双无音[ei]或长元音[i:]:hey[hei] they [ðei] grey [grei] key [ki:...
本文摘要:第一组:AY、EY、OYAY组合读[ei]:today [tə'dei] way [wei] play [plei] say [sei] day [dei] away [ə'wei] player ['pleiə] may [mei] stay [stei] maybe ['meibi] relay [ri'lei] lay [lei] pay[pei]EY组合读双无音[ei]或长元音[i:]:hey[hei] they [ðei] grey [grei] key [ki:

pg电子APP下载

第一组:AY、EY、OYAY组合读[ei]:today [tə'dei] way [wei] play [plei] say [sei] day [dei] away [ə'wei] player ['pleiə] may [mei] stay [stei] maybe ['meibi] relay [ri'lei] lay [lei] pay[pei]EY组合读双无音[ei]或长元音[i:]:hey[hei] they [ðei] grey [grei] key [ki:]EY组合读读[i]:money ['mʌni] Sydney ['sidni] turkey ['tə:ki] monkey ['mʌŋki]OY组合读[ɔi]:boy [bɔi] toy [tɔi] employ [imˈplɔi] enjoy [inˈdʒɔi]第二组:AW、EW、OWAW组合读[ɔ:]:draw [drɔ:] law[lɔ:] saw [s ɔ:] awful [ˈɔ:fl] flaw [flɔ:] lawn[lɔ:n] jaw[dʒɔ:] paw[pɔ:]EW组合读音[ju:]:news [nju:z] few [fju:] chew [tʃu:] crew [kru:]jewelry ['dʒu:əlrɪ] Jewish [ˈdʒu:ɪʃ]OW组合读[au]:how [hau] down [daun] now [nau] flower ['flauə] brown [braun] cow [kau] town [taun] shower ['ʃauə] crow [krəu] allow [ə'lau] OW组合读[əu]:row [rəu] know [nəu] window ['windəu] yellow ['jeləu] throw [θrəu] borrow ['bɔrəu] tomorrow [tə'mɔ:rəu] follow ['fɔləu] grow [grəu] slow [sləu] show [ʃəu] snow [snəu] below [bi'ləu] Moscow ['mɔskəu] own [əun] bowl [bəul]第三组:CH、GH、PH、TH、SHCH组合读[tʃ]:China ['tʃaɪnə] chicken ['tʃikin] much [mʌtʃ] lunch [lʌntʃ] child [tʃaild] chalk [tʃɔːk] change [tʃeɪn(d)ʒ]

pg电子

church [tʃɜ:tʃ] rich [rɪtʃ] each [iːtʃ]CH组合读[k]:school [sku:l] ache [eɪk] stomach[ˈstʌmək] mechanics [məˈkænɪk] chemistry [ˈkemɪstri]CH组合读[ʃ]:machine [mə'ʃi:n] chef [ʃef]GH组合读[f]:laugh [lɑ:f] tough[tʌf] rough[rʌf] enough [ɪˈnʌf] cough [kɒf]GH组合不发音:right [rait] light[laɪt] high [hai] fight [faɪt]PH组合读[f]:telephone ['telifəun] photo['fəutəu] geography [dʒi'ɔgrəfi] elephant ['elifənt] dolphin ['dɔlfin] geography [dʒi'ɔgrəfi] physics ['fiziks] telegraph ['teligrɑf]SH组合读[ʃ]:she [ʃi:] shop [ʃɔp] fresh[freʃ] finish ['finiʃ] push[puʃ] ship[ʃɪp]TH组合读清音[θ]:thank [θæŋk] maths [mæθs] everything['evrɪθɪŋ] bath ['bɑːθ] mouth [maʊθ] through [θruː] both[bəʊθ] path [pɑ:θ]TH组合读浊音[ð]this [ðis] that [ðæt] brother ['brʌðə] these [ði:z] they [ðei] with [wið] then [ðen] together [tə'geðə]第四组:AR、ER、IR、OR、URAR组合在重读音节读[a:]:farm [fɑ:m] start [stɑ:t] park [pɑ:k] large [lɑ:dʒ] card [kɑ:d] scarf [skɑ:f] star [stɑ:] hard [hɑ:d] car [kɑː] market['mɑːkɪt] garden ['gɑːd(ə)n] dark [dɑ:k ] arm [ɑːm] AR组合在W后读[ɔ:]:warm [wɔ:m] towards [tə'wɔ:dz] war[wɔ:] warn[wɔ:n] wardrobe ['wɔ:drəub] rewarding [r

pg电子

i'wɔ:diŋ]AR组合在非重读音节读 [ə]:dollar['dɔlə] popular ['pɔpjulə] sugar ['ʃugə] forward ['fɔːwəd] grammar ['græmə]ER在重读音节中读[ə:]: term [tə:m] certainly ['sə:tənli] person ['pə:sn] university [,ju:ni'və:siti] Germany ['dʒə:məni] serve [sə:v] prefer [pri'fə:] deserve [di'zə:v] nervous ['nə:vəs] expert [ek'spə:t]ER在非重读音节中读[ə]:tiger ['taigə] finger ['fɪŋgə] offer['ɔfə] perhaps [pəˈhæps] number ['nʌmbə] ruler ['ru:lə] father ['fɑ:ðə] after ['ɑ:ftə]IR在重读音节中读[ə:]:girl [gə:l] bird [bə:d] first [fə:st] thirty ['θə:ti] skirt [skə:t] birthday ['bə:θdei] circle ['sə:kl] dirty ['də:ti]or在重读音节中读[ɔ:]:sport [spɔ:t] forty ['fɔ:ti] for [fɔ:] important [im'pɔ:tənt] short [ʃɔːt] horse [hɔːs] storm[stɔ:m] afford [ə'fɔ:d]or在非重读音节中读[ə]doctor [dɔktə] monitor ['mɒnɪtə] conductor [kən'dʌktə] scissors ['sizəz] comfortable ['kʌmfətəbl] or在W后读[ə:]worker ['wə:kə] world [wə:ld] word [wə:d] worse[wə:s]UR在重读音节中读[ə:]:nurse [nə:s] turn [tə:n] purple ['pə:pl] hurt[hə:t] purse [pə:s] disturb [dis'tə:b] return [ri'tə:n] surfing ['sə:fiŋ] Turkey ['tə:ki] UR音节在非重读音节中读 [ə]:surprise[sə'praiz] Saturday ['sætədi]
本文关键词:pg电子APP下载,几组,重点,字母,组合,的,读音,第,一组,、,OYAY

本文来源:pg电子-www.rivierascooter.com

全国服务热线

0984-392053133